VIDEOS
The 9th International Aikido Seminer
Ten no Maki Ti no Maki

Ten no maki Ti no maki
Opening Opening
Session Shoji Seki
Seishiro Endo Masatake Fujita
Yoshiaki Yokota Yoshimutsu Yamada
Motohiro Fukakusa Nobuyoshi Tamura
Hiroshi Isoyama Chritian Tissier
Tsuruzo Miyamoto Morito Suganuma
Masatoshi Yasuno Hiroshi Tada
Katsuaki Asai Moriteru Ueshiba
Seiichi Sugano The 9th IAF Congress Demonstration
Lecture Session
Farewell Party